BGA Geometar Beograd

Geodetski snimak

Geodetski snimak Geodetski snimak Geodetski snimak Geodetski snimak Geodetski snimak Geodetski snimak Geodetski snimak

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa.

Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.

Ukratko, geodetski snimak treba da sadrži:

  • objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija),
  • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi,
  • sve ostale objekte na parceli, kao i položaje na susednim parcelama,
  • postojeće ograde, infrastrukturne jedinice i priključke,
  • položaje javnih i internih puteva i ulica,
  • bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova,
  • visinsku predstavu terena,
  • granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela...

Snimili smo preko 750 objekata i za njih izradili geodetski snimak i to za potrebe legalizacije, dobijanja kućnog broja, dobijanja električnog brojila, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu, gasovodnu, toplovodnu mrežu…