BGA Geometar Beograd

ROBNA KUĆA IKEA BEOGRAD

Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA Geodetski radovi IKEA

Projekat

Robna kuća IKEA Beograd Istok – Faza I i Faza II

Poslodavac

IKEA Srbija d.o.o. Autoput 22

Glavni Izvodac radova

kompanija STRABAG d.o.o. građevinska kompanija koju je odredio poslodavac

Izvođenje svih terenskih geodetskih radova na izgradnji robne kuće IKEA

Priprema podataka za izvođenje geodetskih radova na izgradnji robne kuće IKEA

Obračun količina za izradu mesečnih situacija radi naplate izvedenih radova na izgradnji robne kuće IKEA

Na lokaciji uz auto put Beograd-Niš, Građeviska parcela GP 1 u sklopu zone komercijalnih i privrednih sadržaja K1, južno od naplatne rampe Bubanj Potok, projektovan je objekat “Robna kuća IKEA Beograd Istok“. Lokacija se nalazi sa južne strane auto puta, u okviru gradske opštine Voždovac i Grocka – Celina 1, u ukupnoj površini od 262 107,00 m² (26.21 ha).

Planom detaljne regulacije predviđena je privredno komercijalna zona između auto-puta Beograd-Niš na istoku i postojeće železničke pruge na zapadu. Prilaz kompleksima je obezbeđen sa kapacitetne saobraćajnice U1, paralelne auto putu i regulisanom koritu Zavojničke reke. Ulicama upravnim na U1 privredno-komercijalni kompleksi su razdeljeni među sobom i istovremeno povezana postojeća saobraćajna mreža u zaleđu.

Predmet ovog projekta je deo ulice U1 od kružne raskrsnice 3 do kružne raskrsnice 5 i deo ulice U2 od kružne raskrsnice 4 (ulica U1) do železničke pruge. Svi ukrštaji, u nivou, saobraćajnica rešeni su kružnim raskrsnicama tako je i ukrštaj saobraćajnica U1 i U2 rešen Kružnom raskrsnicom 4. Kružne raskrsnice 3 i 4 dimenzionisane su sa po dve saobraćajne trake dok je kružna raskrsnica 5 sa tri saobraćajne trake.

Deo saobraćajnice U1, koji je obuhvaćen projektom, (od Kružne raskrsnice 3 do Kružne raskrsnice 5), prostire se duž uređenog infrastrukturnog koridora, paralelno sa auto-putem, regionalnim vodovodom Makiš-Mladenovac i izmeštenim i regulisanim koritom Zavojničke reke. Preko Kružne raskrsnice 5 ostvaruje vezu sa petljom Tranšped i dalje sa saobraćajnom mrežom.