BGA Geometar Beograd

Obeležavanje objekta

obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata obelezavanje objekata

Obeležavanje predstavlja postavljanje belega i pravaca koji definišu pozicije, slojeve i nivoe elemenata u izgradnji, tako da se radovi u toku gradnje mogu oslanjati na njih.

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije geodetski stručnjak na terenu obeležava: građevinsku liniju, regulacionu liniju, tačke osnove temelja, trase saobraćajnica, visinske kote, osovine, kako bi se ispoštovali svi zadati uslovi. Isto tako i po izvođenju radova geodetski stručnjak kontroliše da li su svi radovi i sve pozicije na objektu izvedene u granicama dozvoljenih odstupanja.

Broj koliko puta će geodetska ekipa obeležavati osovine na objektu zavisi od investitora, nadzornog organa i izvođača radova.