BGA Geometar Beograd

Parcelacija

parcelacija parcelacija parcelacija parcelacija parcelacija

Parcelacija je postupak kojim se vrši podela površine i oblika parcele u katastru nepokretnosti. Uglavnom se jedna katastarska parcela deli na više njih ili se više spaja u jednu.

Parcelacija se radi u slučaju kada vlasnik ili korisnik poseduje katastarsku parcelu veće površine koju želi da isparceliše na manje parcele radi prodaje, a takođe i u slučaju da suvlasnici odnosno sukorisnici žele da svoje idealne delove pretvore u konkretne parcele, odnosno za dobijanje građevinske dozvole.

Za parcelaciju/preparcelaciju potrebno je prvo pribaviti informaciju o lokaciji. U okviru nje su definisani urbanistički uslovi za formiranje katastarske parcele, gradjevinske parcele odnosno uslovima izgradnje na tom području. Na osnovu navedenog potrebno je izraditi projekat preparcelacije koji se izrađuje u saradnji urbaniste ( arhitekte ) i geometra, koji su registrovani i licencirani za tu vrstu posla.

Osnova za izradu projekta je katastarsko-topografski plan.