BGA Geometar Beograd

Praćenje sleganja objekta

pracenje sleganja objekta pracenje sleganja objekta pracenje sleganja objekta pracenje sleganja objekta pracenje sleganja objekta

Tokom vremena je potrebno periodično proveravanje sleganja objekta, tako što se uvek iznova meri visinska kota na ugrađenim reperima. Poređenjem rezultata računaju se pomaci i deformacije koje nastaju u toku izgradnje ili eksploatacije predmeta radova.

Takođe ukoliko gradite objekat u gradskom jezgru, sa širokim iskopom ili na područjima sklonim klizištu potrebno je pratiti sleganje susednih jedinica. Jako je važno iz bezbedonosnih razloga ( kao i zbog loših suseda ) da budete sigurni da li Vaši radovi utiču da se susedni objekti sležu, takođe i da ste sigurni da li je sleganje ako ga je bilo zaustavljeno.

Za više desetina objekata smo izradili geodetski projekat praćenja sleganja objekta, a svakodnevno na gradilištima na kojima smo angažovani pratimo sleganje objekata koji se grade.